Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRAT Piotr Barlik
Ogólne Warunki Umów
§ 1 Wstęp
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej "OWU") stanowią wzorzec umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 384 i kolejne kodeksu cywilnego), który znajduje zastosowanie do wszystkich umów (dalej "Umów") zawieranych przez Piotra Barlik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRAT Piotr Barlik, nazywanego dalej "PW BRAT", w których PW BRAT jest sprzedającym, wykonawcą lub zleceniobiorcą, a w zakresie wyraźnie zaznaczonym w treści OWU również do umów, w których PW BRAT jest kupującym, zamawiającym lub zleceniodawcą.
2. OWU nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych z osobami fizycznymi, będącymi konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie:
1) PW BRAT – Piotr Barlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRAT Piotr Barlik, ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz, NIP 554 015 97 93,
2) Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie lub kupująca towar lub/i usługi u PW BRAT.
3) Strony – PW BRAT i druga strona danej umowy;
4) Towar – towary oferowane przez PW BRAT.
5) OWU- Ogólne Warunki Umów.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. OWU określają zasady zawierania i wykonywania umów, w których sprzedającym, wykonawcą lub zleceniobiorcą jest PW BRAT, a także wyjątkowo innych umów.
2. OWU stanowią integralną część wszystkich umów, w których sprzedającym, wykonawcą lub zleceniobiorcą jest PW BRAT, chyba że strony umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Każde odstępstwo od stosowania OWU lub poszczególnych postanowień OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niniejsze OWU raz doręczone Kupującemu znajdują zastosowanie do wszelkich umów zawieranych między Stronami, w których sprzedającym, wykonawcą lub zleceniobiorcą jest PW BRAT (nazywanych dalej „Umowami”).
4. Odmienne ogólne warunki umów Kupującego nie są wiążące dla PW BRAT chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności PW BRAT wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
§ 3 Zawarcie umowy
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe PW BRAT nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji lub składania ofert.
2. Ofertą PW BRAT jest pismo skierowane do zindywidualizowanego odbiorcy określające istotne postanowienia umowy, w szczególności oznaczenie oferowanych towarów i usług, ich ilość, termin dostawy lub realizacji oraz cenę. Jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty, jest ona wiążąca przez okres 3 dni, wiążę jednak jedynie jeśli jest przyjmowana przez Kupującego bez zastrzeżeń.
3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWU, do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez PW BRAT zamówienia), przed upływem okresu obowiązywania oferty. Nie złożenie zamówienia w wyżej określonym terminie powoduje wygaśnięcie oferty.
4. Przyjęcie oferty PW BRAT dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści przez Kupującego poczytuje się za nową ofertę. W takim przypadku Umowa pomiędzy Stronami jest zawarta jeżeli PW BRAT w terminie 10 dni roboczych potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty. W przeciwnym przypadku, złożona przez Kupującego oferta traci moc z upływem 10-cio dniowego terminu.
5. W sytuacji złożenia przez Kupującego zamówienia z pominięciem trybu ofertowego do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dochodzi, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania przez PW BRAT, PW BRAT potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony wyżej przez PW BRAT, oznacza iż nie doszło do zawarcia Umowy.
6. Kupujący składa zamówienie pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, obejmujące:
1) nazwę (firmę) Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, nr KRS, nr NIP i REGON;
2) dokładne oznaczenie Towaru (nazwa, symbol zgodne z oznaczeniem używanym przez PW BART);
3) ilość Towaru;
4) proponowany termin dostawy;
5) miejsce (dokładny adres) dostawy;
6) wskazanie osoby umocowanej do odbioru Towaru.
7. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie jest możliwe, chyba że taka opcja została zastrzeżona pisemnie w treści oferty PW BRAT lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
§ 4 Realizacji Umowy i odpowiedzialność
1. PW BRAT ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji Umów wyłącznie w zakresie rzeczywiście poniesionej szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści). Odpowiedzialność PW BRAT jest ograniczona kwotowo do wysokości 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, chyba że szkoda została wyrządzona przez PW BRAT z winy umyślnej.
2. PW BRAT odpowiada wyłącznie za opóźnienie przekraczające 3 dni robocze.
3. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru Towaru w wynikającym z Umowy terminie, PW BRAT ma prawo obciążyć go zryczałtowanymi kosztami transportu w wysokości 10 złotych za każdy przejechany kilometr. Brak osoby wskazanej przez Kupującego jako upoważniona do odbioru od PW BRAT Towaru lub innej osoby legitymującej się pisemnym upoważnieniem do odbioru w imieniu Kupującego Towaru będzie traktowany jako brak odbioru Towaru przez Kupującego z przyczyn przez niego zawinionych.
4. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru natychmiast po jego wydaniu pod względem ilościowym i jakościowym. Kupując jest zobowiązany zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do ilości i jakości dostarczonego Towaru lub terminowości realizacji Umowy w ciągu 5 dni od daty realizacji danej dostawy.
5. Zgłoszenie zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego Towaru lub terminowości realizacji Umowy, pod rygorem nieważności, muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej lub na adres skrzynki poczty elektronicznej: biuro@brat.com.pl.
6. Po upływie wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu terminu wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi oraz nienależytego wykonania Umowy wygasają.
7. PW BRAT ma prawo wstrzymać się z wykonaniem wszelkich Umów na rzecz Kupującego, jeżeli ten pozostaje w opóźnieniu z jakąkolwiek płatnością na rzecz PW BRAT. W takim wypadku wszelka odpowiedzialność PW BRAT z tytułu opóźnienia/niewykonania/niewłaściwego wykonania umowy zostaje wyłączona.
5 § Zastrzeżenie prawa własności oraz przelew wierzytelności
1. PW BRAT zastrzega sobie własność do Towaru, które trwa aż do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań przez Kupującego łącznie z roszczeniami ubocznymi. Przez cały okres trwania zastrzeżenia prawa własności Towarów ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Towaru ponosi Kupujący.
2. Zastrzeżenie własności przez PW BRAT trwa mimo zbycia przez Kupującego Towaru na rzecz podmiotu trzeciego bądź połączenia ich z ruchomościami lub nieruchomościami należącymi do Kupującego lub podmiotu trzeciego.
3. Kupujący każdorazowo z chwilą zawarcia umowy, na mocy której przenosi zobowiązuje się przenieść, bądź oświadcza że przenosi na podmiot trzeci prawo własności Towaru, za który nie uregulował należności względem PW BRAT, przelewa w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego (bez konieczności składania w tym zakresie żadnych dodatkowych oświadczeń) swoją wierzytelność z tytułu tejże umowy na PW BRAT.
4. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń PW BRAT. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.
5. Kupujący w przypadku popadnięcie w opóźnienie z zapłatą za Towar zobowiązuje się przekazać PW BRAT na żądanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej informacje na temat aktualnego miejsce położenia Towaru oraz podmiotu, który jest w jego posiadaniu (względnie na temat miejsca ostatniego znanego Kupującemu miejsce położenia Towaru i jego posiadacza). Kupujący przekaże te informacje w formie pisemnej lub mailowo na adres skrzynki poczty elektronicznej: biuro@brat.com.pl nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.
6. Jeżeli Kupujący uchybi obowiązkom, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, PW BRAT będzie uprawniony do nałożenia na niego kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości brutto Towaru, z płatnością w stosunku do którego Kupujący pozostaje w opóźnieniu.
§ 6 Zasady zaliczania wpłat
1. PW BRAT ma prawo do zarachowania wpłat dokonywanych przez Kupującego posiadającego względem PW BRAT kilka długów na poczet najdłużej wymagalnego długu Kupującego bądź innego długu Kupującego.
2. Jeżeli PW BRAT nie złoży Kupującemu oświadczenia w sprawie zaliczenia wpłaty na konkretny dług, wpłata zostaje zaliczona na poczet długu najdłużej wymagalnego.
3. Kupujący zrzeka się prawa do wskazywania długu, na poczet którego zaliczone mają być jego wpłaty.
4.
§ 7
Postanowienia dotyczące umów, w których PW BRAT jest kupującym, zamawiającym lub dającym zlecenie
1. W przypadku umów na podstawie których PW BRAT nabywa towary lub usługi, w szczególności zaś umów sprzedaży, umów dostawy, umów o dzieło, umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, w których PW BRAT jest zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego jako swojego świadczenia głównego, zastosowanie znajdują niżej określone zasady.
2. W przypadku umów wskazanych w ust. 1, druga strona udziela PW BRAT gwarancji jakości oraz rękojmi na wady rzeczy na okres 24 miesięcy liczone od daty spełnienia przez drugą stronę jej świadczenia (o ile tylko charakter świadczenia niepieniężnego drugiej strony pozwala na zastosowanie do niego reżimu gwarancji i rękojmi).
3. W przypadku umów wskazanych w ust. 1, PW BRAT nie ma obowiązku badać dostarczanych towarów niezwłocznie po ich dostawie, w szczególności jeżeli towary te będą wykorzystywane w działalności lub produkcji PW BRAT w późniejszym czasie. PW BRAT nie traci roszczeń z tytułu rękojmi ani gwarancji z powodu braku niezwłocznego zbadania dostarczanych mu towarów. PW BRAT zobowiązuje się jednak zbadać je najpóźniej w okresie 6 miesięcy liczonych od daty dostawy.
4. Notyfikacja ewentualnych wad towarów dostarczonych na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, przez PW BRAT nastąpi w ciągu 30 dni od daty ich wykrycia.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Niniejsze OWU zostają wprowadzone przez PW BRAT do stosowania od dnia 10 października 2015 roku.
2. Niniejsze OWU są zamieszczone na stronie internetowej PW BRAT (www.brat.com.pl) i możliwe do pobrania w wersji umożliwiającej ich pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
3. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody PW BRAT wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umów zawartych z PW BRAT na podmioty trzecie.
4. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia PW BRAT o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez PW BRAT.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów między Stronami (o ile co innego nie wynika z przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym) będzie sąd właściwy dla siedziby PW BRAT.